Logo maas

 

Tagline

Thuis in oplossingen.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Maas Advocatuur & Mediation
    

1.            Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

A    Kantoor: de onder de handelsnamen Maas Advocatuur en Maas Advocatuur & Mediation voor rekening en risico van de advocaat mr. J.J.J.M.D. Maas gedreven eenmanszaak, met inbegrip van de daaraan verbonden medewerkers.

B    Cliënt: iedere natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft aan het kantoor tot het verrichten van diensten.

C    Overeenkomst: de overeenkomst waarbij de cliënt aan het kantoor de opdracht geeft om bepaalde juridische werkzaamheden te verrichten en welke opdracht door het kantoor is aanvaard.

D    Honorarium: de kosten die het kantoor in rekening brengt voor de in tijd te verrichten juridische werkzaamheden.

E    Verschotten: aan de cliënt in rekening te brengen kosten zoals griffierecht, kosten van uittreksels uit openbare registers, reis- en verblijfkosten, taxatiekosten, deurwaarderskosten, eventuele getuigentaxen of kosten van deskundigen.

 

2.            Toepasselijkheid

2.1.         Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst van opdracht tussen het kantoor en de cliënt, voor zover door partijen daarvan niet schriftelijk en uitdrukkelijk wordt afgeweken.

2.2.         Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de cliënt.

 

3.            Totstandkoming overeenkomst van opdracht

3.1.         De overeenkomst van opdracht komt tot stand door aanvaarding door het kantoor van de door de cliënt verstrekte opdracht en voorts op de wijze zoals dat in de schriftelijk vastgelegde (concept)overeenkomst is weergegeven.

3.2.         Alle opdrachten worden uitsluitend voor en namens het kantoor aanvaard. Dit geldt ook wanneer de cliënt zijn opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekt met het oog op uitvoering door een bepaald persoon. Het bepaalde in de artikelen 7:404, 407 lid 2 en 409 lid 1 Burgerlijk Wetboek wordt buiten toepassing verklaard.

3.3.         Indien werkzaamheden worden verricht voor meerdere cliënten, dan wel de opdracht wordt verstrekt door meerdere cliënten, zijn al deze cliënten hoofdelijk aansprakelijk jegens het kantoor voor de nakoming van hun verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en dus ook van deze algemene voorwaarden.

3.4           In geval een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon is, als deze natuurlijk persoon beschouwd kan worden als de (mede-)beleidsbepaler van deze rechtspersoon, deze natuurlijk persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of de nota, al dan niet op verzoek of in opdracht van de opdrachtgever, ten name van de rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.

3.5           In geval van overlijden van de opdrachtgever (natuurlijk persoon) gaan zijn rechten en verplichtingen over op zijn rechtverkrijgende(n) onder algemene titel.

                Ingeval de zeggenschap over de onderneming van de opdrachtgever-rechtspersoon direct of indirect overgaat op een of meer anderen, zoals bedoeld in het SER-besluit Fusiegedragsregels 2015, ook indien die regels niet van toepassing zijn, gaan de rechten en verplichtingen over op de rechtverkrijgenden. Het vorenstaande is van overeenkomstige toepassing bij ontbinding of splitsing van de opdrachtgever-rechtspersoon.

3.6           De cliënt verklaart met het ondertekenen van de overeenkomst ermee bekend te zijn dat de website van het kantoor (www.maasadvocatuurenmediation.nl) nadere informatie bevat en ermee akkoord te gaan dat het kantoor zijn persoonsgegevens opneemt in een geautomatiseerd systeem als bedoeld in de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Het kantoor stelt deze persoonsgegevens niet ter beschikking aan derden. Door zijn e-mailadres aan het kantoor bekend te maken, wordt de opdrachtgever geacht akkoord te gaan met elektronische communicatie, ook voor marketingdoeleinden van het kantoor. De cliënt heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming voor het gebruik van zijn persoonsgegevens in te trekken.

 

4.            Uitvoering overeenkomst

4.1.         De uitvoering van de overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen.

4.2.         Indien dat naar het oordeel van het kantoor in het belang is van een goede nakoming van de overeenkomst, heeft het kantoor het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3.         Het kantoor zal bij het inschakelen van externe partijen de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zal (behoudens ingeval van deurwaardersbijstand) bij de selectie van deze derden zoveel mogelijk overleggen met de cliënt. De inschakeling van die derden geschiedt steeds voor rekening van de cliënt.

4.4.         Indien de ingeschakelde derde een in het buitenland gevestigde advocaat betreft, geldt de cliënt als opdrachtgever van deze derde.

4.5.         De door het kantoor aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.

4.6.         De advisering door het kantoor ziet nimmer op de fiscale aspecten van enig handelen of nalaten, tenzij de cliënt een expliciete andersluidende schriftelijke mededeling van het kantoor ontvangt.

 

5.            Verplichtingen cliënt

5.1.         De cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan het kantoor aangeeft, of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan het kantoor worden verstrekt.

5.2.         Indien de in het vorige lid bedoelde en voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft het kantoor het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de cliënt in rekening te brengen.

 

6.            Honorarium en declaratie

6.1.         De werkzaamheden van het kantoor worden verricht op basis van het in de overeenkomst bepaalde uurtarief en berekend op basis van de aan het dossier bestede tijd, die uiteindelijk wordt afgerond op eenheden van zes minuten.

6.2.         Het overeengekomen uurtarief zal jaarlijks kunnen worden aangepast op grond van doorbelasting van prijsstijgingen, voor het eerst per 1 januari volgend op de datum van de overeenkomst.

6.3.         Voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht is de cliënt het honorarium, vermeerderd met verschotten en omzetbelasting (hoog tarief) verschuldigd. Indien niet een vaste prijs is overeengekomen wordt het verschuldigde honorarium berekend aan de hand aan het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het uurtarief.

6.4.         Ter zake van reis- en wachttijd alsmede voor secretariële werkzaamheden wordt 50% van het overeengekomen uurtarief in rekening gebracht, waarbij reistijd wordt berekend op basis van de ANWB-routeplanner ‘snelste route’. Voor uitgaande correspondentie geldt een tijdseenheid van 12 minuten, voor inkomende correspondentie 6 minuten, tenzij een van die activiteiten ten minste twee keer zoveel tijd vergt, in welk geval de werkelijk bestede tijd wordt berekend. Indien buiten de overeengekomen planning spoedeisendheid is vereist wordt het uurtarief met de helft verhoogd.

6.5.         Indien het kantoor recent eerder werkzaamheden voor de cliënt heeft verricht geldt, tenzij anders overeengekomen, het vaste, eerder tussen partijen afgesproken honorarium.

6.6.         Ingeval er sprake is van aanvullende onder deze opdracht te brengen werkzaamheden kunnen nadere prijsafspraken worden gemaakt.

6.7.         Het honorarium met betrekking tot verrichte werkzaamheden zal, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, in principe maandelijks tussentijds in rekening worden gebracht.

6.8.         Declaraties worden in beginsel per e-mail verzonden tenzij de cliënt uitdrukkelijk toezending per post wenst.

6.9.         Het kantoor is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. De omvang van het voorschot zal in overleg tussen het kantoor en de cliënt worden vastgesteld. Indien het betalingsgedrag van de cliënt daartoe aanleiding geeft, kan de hoogte van een volgend te betalen voorschot in een later stadium worden aangepast. Wanneer het voorschot voor minimaal driekwart is opgebruikt, heeft het kantoor het recht om een aanvullend voorschot bij de cliënt in rekening te brengen. Een ontvangen voorschotbetaling wordt verrekend met tussentijdse declaraties en in ieder geval altijd verrekend met de einddeclaratie van de opdracht.

6.10.       Verschotten worden zonder opslag op basis van de daadwerkelijk berekende bedragen aan de cliënt in rekening gebracht. Over sommige kosten zoals reis- en verblijfkosten, taxatiekosten, deurwaarderskosten en uittreksels is btw verschuldigd.

6.11.       Omdat de wet bepaalt dat eventueel verschuldigd griffierecht door het kantoor dient te worden voldaan binnen vier weken na uitroeping van de zaak ter zitting c.q. binnen 4 weken na indiening van de procesinleiding in Mijn Rechtspraak c.q. binnen 4 weken na verschijning als gedaagde/verweerder in het geding, resp. indiening van het verzoek- of verweerschrift, wordt het griffierecht door de cliënt op het eerste verzoek van het kantoor per omgaande betaald, bij gebreke waarvan de cliënt aanvaardt dat het kantoor zich voor de cliënt in de procedure niet stelt c.q. verschijnt, doch te allen tijde geldt dat alle verdere uit de niet-betaling van het griffierecht voortvloeiende risico's, zoals niet-ontvankelijkheid, voor rekening en risico van de cliënt zullen zijn (zie: https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Onderwerpen/kosten-rechtszaak/griffierecht).

 

7.            Betaling

7.1.         De betaling van declaraties dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen 10 dagen na declaratiedatum uitsluitend op het in de declaratie aangegeven bankrekeningnummer, onder vermelding van het declaratienummer.

7.2.         Contante betaling is niet mogelijk.

7.3.         Betalingen dienen plaats te vinden zonder korting of verrekening.

7.4.         Uitstel van betaling wordt niet verleend. Indien de cliënt niet in staat is om het (volledig) verschuldigde bedrag binnen de geldende betalingstermijn te voldoen, verzoekt hij vóór het verstrijken van de betalingstermijn gemotiveerd om een betalingsregeling. Indien het kantoor instemt met een betalingsregeling wordt deze te allen tijde schriftelijk bevestigd. Betalingsregelingen dienen stipt door de cliënt te worden nagekomen, op straffe van verval, waarbij het verschuldigde bedrag weer direct opeisbaar wordt.

7.5.         Bij gebreke van volledige en/of tijdige betaling is de cliënt van rechtswege in verzuim en wordt over het onbetaalde bedrag een rente berekend van 1% per maand zonder dat deze eerst aangezegd hoeft te worden.

7.6.         Voor zover de cliënt bij het sluiten van deze overeenkomst handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf geldt bovendien dat hij overeenkomstig het bepaalde in artikel 6:96 lid 4 Burgerlijk Wetboek verschuldigd is een bedrag van € 40,00 excl. btw voor iedere gedeeltelijke of volledig onbetaald gelaten declaratie.

7.7.         In geval van liquidatie, (dreigend) faillissement of surséance van betaling van de cliënt zijn de verplichtingen van de cliënt onmiddellijk en volledig opeisbaar.

 

8.            Klachtplicht

8.1.         Beklag over declaratie c.q. een verstrekt urenoverzicht ten behoeve van een later te verzenden declaratie dient schriftelijk en binnen 14 dagen na verzending van die declaratie c.q. dat urenoverzicht te geschieden, bij gebreke waarvan het recht om een beroep te doen op onjuist berekende tijd en/of kosten zal zijn vervallen.

8.2.         Beklag over de nakoming van een overeenkomst dient schriftelijk en binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek dan wel uiterlijk 30 dagen na voltooiing van de desbetreffende opdracht te geschieden, bij gebreke waarvan het recht om een beroep te doen op een gebrek in de prestatie zal zijn vervallen.

 

9.            Invordering en opschorting werkzaamheden bij verzuim

9.1.         Indien de cliënt in verzuim is om één of meer van zijn verplichtingen jegens het kantoor na te komen en hij het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – na aanmaning niet alsnog binnen veertien dagen vanaf de dag nadat deze aanmaning bij de cliënt is bezorgd heeft voldaan, is hij over het onbetaalde bedrag de vergoeding verschuldigd ter zake van de buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2012-141.html).

9.2.         Ingeval van buitengerechtelijke incasso en voor zover de cliënt bij het sluiten van deze overeenkomst handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf is hij, in afwijking van het bepaalde in artikel 6:96 lid 5 Burgerlijk Wetboek alsmede in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, over het onbetaalde bedrag een incassokostenvergoeding verschuldigd ter grootte van 15% van de totaal verschuldigde hoofdsom, zulks met een minimum van € 100,00 excl. btw, onder aftrek van de in artikel 7 reeds berekende € 40,00 excl. btw.

9.3.         Indien de cliënt in verzuim is met de betaling van hetgeen door hem is verschuldigd, heeft het kantoor naast de mogelijkheid van invorderingsmaatregelen als bedoeld in de vorige leden, het recht zijn werkzaamheden ten behoeve van de cliënt op te schorten. Het kantoor is slechts dan bevoegd van dit opschortingsrecht gebruik te maken nadat het de cliënt daarvan van tevoren op de hoogte heeft gesteld en hem nog een korte termijn heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen. De duur van de voornoemde korte termijn zal zijn aangepast aan de omstandigheden van het geval. Het kantoor aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die de cliënt lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden als hier bedoeld.

9.4.         Het kantoor heeft het recht alle stukken, ook die met betrekking tot een overeenkomst waarop de onbetaalde declaratie geen betrekking heeft, onder zich te houden tot op het moment dat betaling heeft plaatsgevonden.

 

10.          Tussentijdse beëindiging

10.1.       Ofschoon het voor een goede werkrelatie van het grootste belang is dat er tussen het kantoor en de cliënt wederzijds vertrouwen bestaat, heeft de cliënt te allen tijde het recht om de overeenkomst op te zeggen.

10.2.       Ook het kantoor heeft het recht om de overeenkomst op te zeggen indien er sprake is van gewichtige redenen. Het kantoor neemt daarbij de noodzakelijke zorgvuldigheid in acht. Van gewichtige redenen is onder meer sprake ingeval:

  • van een vertrouwensbreuk;
  • de cliënt de voor een goede behartiging van zijn zaak noodzakelijke medewerking weigert (bijv. een zwaarwegend advies van het kantoor niet opvolgt of niet meer reageert op brieven van het kantoor of weigert om stukken te verstrekken die voor de goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk is);
  • de cliënt in gebreke blijft het door hem verschuldigde dat voor zijn rekening komt, dan wel een hem daarop gevraagd voorschot, te voldoen, in welk geval de aanspraak op betaling blijft bestaan, ondanks dat de overeenkomst zou kunnen zijn beëindigd.

10.3.       Indien de cliënt de overeenkomst tussentijds beëindigt en die beëindiging aan hem toe te rekenen is, worden de uitgevoerde werkzaamheden gedeclareerd conform het hiervoor onder artikel 6 bepaalde, zulks met een maximum van het eventueel overeengekomen vaste tarief indien er concreet zicht op het beschreven te behalen financiële resultaat is.

10.4.       Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst zal toezending van de stukken eerst plaatsvinden na volledige betaling van al hetgeen het kantoor van de cliënt te vorderen heeft uit hoofde van deze en/of enige andere met hem gesloten overeenkomst.

10.5.       Na het tekenen van de overeenkomst van opdracht heeft de cliënt het recht om deze nog eenzijdig en zonder gevolgen binnen een termijn van zeven dagen teniet te doen middels een schriftelijke aan het kantoor gerichte verklaring. De termijn vangt aan op de dag van ondertekening om 17:00 uur en eindigt zeven dagen later om 17:00 uur.

 

11.          Einde opdracht

De werkzaamheden van het kantoor ter zake van een door de cliënt verstrekte opdracht worden geacht te zijn geëindigd per de datum van de schriftelijke mededeling van het kantoor dat het dossier gesloten is dan wel de werkzaamheden zijn geëindigd, doch in ieder geval per de datum van verzending van de einddeclaratie.

 

12.          Teruggave en bewaartermijn dossier

12.1.       Indien de cliënt of diens rechtverkrijgende de originele (proces)stukken en/of de door hem zelf aangereikte documenten in bezit wenst te krijgen, kunnen deze - uitsluitend op afspraak – binnen 4 weken na verzending van de einddeclaratie of de mededeling dat het dossier is gesloten, worden afgehaald op het kantoor. Afgifte van een dossier, daaronder begrepen geselecteerde stukken uit een dossier, geschiedt uitsluitend in persoon, tegen afgifte van een gespecificeerde en door de betrokkene ondertekende verklaring van overname en slechts dan nadat de identiteit van degene die afgifte verlangt, is vastgesteld aan de hand van een algemeen geldig identiteitsbewijs.

12.2.       Afschriften van de zich in het dossier bevindende stukken zullen nadien tegen een vergoeding van de kosten aan de cliënt of diens rechtverkrijgende worden verstrekt. Deze kosten betreffen de kopiekosten en de kosten verband houdende met het opvragen van het dossier uit het (externe) archief en het opzoeken van de stukken en de verdere afhandeling van het verzoek van de cliënt of diens rechtverkrijgende, zulks met een minimum van € 50,00 exclusief btw.

12.3.       Afgifte van het dossier zal niet plaatsvinden indien niet alle verschuldigde declaraties zijn voldaan.

12.4.       Na beëindiging van de werkzaamheden en sluiting van het dossier zal het kantoor het dossier nog 5 jaar bewaren, waarna het zal worden vernietigd.

 

13.          Aansprakelijkheid

13.1.       Het kantoor is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt zelf oorzaak is van enige vertraging of doordat is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor het kantoor kenbaar hoorde te zijn.

13.2.       Het kantoor is ook niet aansprakelijk voor schade, ontstaan door fouten in enige door het kantoor vervaardigde tekst/berekening, indien de cliënt zijn goedkeuring hierover heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.

13.3.       Het kantoor is evenmin aansprakelijk voor uit een opschorting van werkzaamheden voor de cliënt voortvloeiende schade indien die opschorting het gevolg is van het verzuim van cliënt om tot tijdige betaling van de declaraties van het kantoor over te gaan.

13.4.       Het kantoor is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen door derden ter zake van door hen, met betrekking tot de overeenkomst, verrichte werkzaamheden. Indien derden, die in verband met de uitvoering van een opdracht van de cliënt worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid beperken, verleent de cliënt door ondertekening van de overeenkomst aan het kantoor de bevoegdheid om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens de cliënt te aanvaarden.

13.5.       Aansprakelijkheid voor mondelinge, niet op schrift gestelde adviezen wordt geheel uitgesloten.

                Aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door dataverlies, beveiligingslekken, tijdelijke of permanente niet-beschikbaarheid van de (eventuele) digitale toegang van de cliënt tot dossierbestanden of andere incidenten veroorzaakt door het gebruik van digitale bedrijfsmiddelen wordt geheel uitgesloten, behoudens voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

13.6.       Overigens is iedere aansprakelijkheid van het kantoor voor schade, kosten of vergoedingen van welke aard ook en uit welke hoofde ook beperkt tot het door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van het kantoor te dier zake uit te keren bedrag, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

13.7.       Beperkingen van aansprakelijkheid ten gunste van het kantoor strekken ook ten gunste van werknemers en niet-ondergeschikte vertegenwoordigers en hulppersonen van het kantoor.

13.8.       Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek vervallen alle aanspraken van de cliënt twaalf maanden na het moment waarop de hij bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten of andere rechten of bevoegdheden en bovendien uiterlijk binnen zes maanden na afloop van de behandeling van de betreffende zaak. Een aansprakelijkheidstelling dient uitsluitend schriftelijk te worden ingediend.

13.9.       Als de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat het kantoor, in het desbetreffende kalenderjaar waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, op basis van de overeenkomst aan de cliënt ter zake van honorarium excl. btw heeft gedeclareerd én door de cliënt is betaald, zulks tot een maximum van € 5.000,00. In dat geval is iedere verdere aansprakelijkheid voor gevolgschade, winstderving, verlies of gemiste kansen uitgesloten.

13.10.     Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De cliënt vrijwaart het kantoor tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door het kantoor ten behoeve van de cliënt verrichte werkzaamheden.

 

14.           Klachten en geschillen

14.1         Het kantoor neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. De klachtenregeling beschrijft de interne klachtenprocedure. Deze procedure houdt in dat de cliënt zijn klacht eerst aan het kantoor kenbaar maakt. Indien de klacht niet kan worden verholpen dan kan de cliënt deze voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van deze opdracht, inclusief alle declaratiegeschillen worden door deze commissie beslecht overeenkomstig een eigen reglement. Betreft het geschil een opdracht van een particuliere cliënt, dan voorziet dat reglement in bindend advies, tenzij de cliënt zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht door het kantoor wendt tot de gewone rechter. Ingeval van een incasso van een vordering op een particuliere cliënt is alleen sprake van bindend advies indien de cliënt het nog openstaande bedrag onder de commissie stort. Doet hij dit niet, dan is op de incasso arbitrage van toepassing. Betreft het geschil de opdracht van een zakelijke cliënt, dan voorziet het reglement in arbitrage.

14.2.        De toepasselijkheid van het reglement van de Geschillencommissie Advocatuur komt tot stand door ondertekening van de overeenkomst van opdracht.

 

15.           Toepasselijk recht en forumkeuze

15.1         Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.2         De rechtbank Midden-Nederland, in kantonzaken met zittingsplaats Utrecht, is bij uitsluiting bevoegd om van geschillen tussen het kantoor en de cliënt kennis te nemen. Indien dit een andere dan de wettelijk bevoegde rechter is én het kantoor zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen, heeft de cliënt vervolgens gedurende een termijn van één maand het recht om schriftelijk te verklaren dat het geschil door de wettelijk bevoegde rechter dient te worden beslecht.